seit Oktober 2007 Stadtpfarrer Stefan Brand  Pfarrer Stefan Brand
2002 bis September 2007 Stadtpfarrer Alfred Grimm
1987 bis 2002 Stadtpfarrer Georg Brenner  
1977 bis 1987

Stadtpfarrer Ernst Rohbach (Bild)
Vizepräses Katechet Franz Dunkel

(1977-1979)

 
1971 - 1977 Kaplan Ferdinand Albrecht  
1964 - 1971 Kaplan Heinrich Schmidt  
1955 - 1964 Kaplan Josef Warganz  
1951 - 1955 Kaplan Willibald Stufler  
1946 - 1951 Kaplan Josef Hummel  
1914 - 1945 Kaplan / Stadtpfarrer Johann Baptist Sperber